Please be advised that we use cookies on this site
Click ‘I agree’ to provide your consent.
You can cancel the consent at any time by deleting any saved cookies in your web browser settings.
By continuing to browse the site, you agree with the cookies use terms and conditions.

DATENSCHUTZRICHTLINIE

Įžanga
Duomenų valdytojas – VšĮ "Baltijos optimalūs sprendimai", įmonės kodas 304286000, VšĮ "Baltija LT", įmonės kodas 304896651, buveinės adresas Svajonės g. 17, Klaipėda  (toliau – Bendrovė). Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims, kurie naudojasi Bendrovės paslaugomis arba lankosi interneto svetainėje www.baltic-care.lt.
Privatumo politika nustato ir apibrėžia pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus.
Naudodamasis Bendrovės paslaugomis, pateikdamas savo duomenis, siųsdamas CV, pildydamas užklausos formą, tęsdamas naršymą svetainėje, duomenų subjektas patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis. Jeigu nesutinkate laikytis šios Privatumo politikos, prašome nesinaudoti Bendrovės paslaugomis ir nenaršyti svetainėje www.baltic-care.lt.

Asmens duomenų tvarkymo principai
Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi ar užpildo anketų formas svetainėje.
Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl duomenų valdytojo ar trečios šalies teisėto intereso.
Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Asmens duomenų šaltiniai
Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuris juos pateikia, kai atsiunčia savo gyvenimo aprašymą (CV), anketą paslaugoms gauti, svetainėje užpildo užklausos formą arba kitu būdu kreipiasi į mus.
Duomenys, susiję su profesinėmis asmens duomenų subjektų savybėmis gali būti gaunami iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui darbo paieškos portalų, kuriuose asmuo talpina savo gyvenimo aprašymą (CV) arba iš paties asmens socialiniuose tinkluose, pvz. LinkedIn, viešai skelbiamos informacijos.
Duomenys gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui, skambina telefonu, siunčia trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisako paslaugas ar apsilanko interneto svetainėse.
Asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos negalės būti suteiktos, jei asmens duomenis nebus pateikti.

Bendrovės tvarkomi asmens duomenys
Bendrovė tvarko asmenų, siekiančių įsidarbinti Bendrovėje duomenis, kurie pačių kandidatų savanoriškai yra pateikiami Bendrovei bei duomenis klientų, kurie siekia sudaryti sutartis dėl asmens priežiūros paslaugų gavimo.
Gavusi įsidarbinti siekiančio duomenų subjekto sutikimą Bendrovė asmens duomenis tvarkys tam, kad galėtų pasiūlyti duomenų subjektams darbą, informuoti apie karjeros galimybes, surasti klientų poreikius atitinkančius darbuotojus, atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui, ir pristatyti kandidatus įdarbinimo agentūroms Vokietijos Federacinėje Respublikoje bei potencialiems klientams.
Gavusi kliento, pateikusio savo anketą, sutikimą, Bendrovė asmens duomenis tvarkys tam, kad galėtų pasiūlyti tinkamą darbuotoją optimalioms asmens priežiūros paslaugoms klientui teikti.
Tvarkomi įsidarbinti siekiančių asmens duomenys – vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, lytis, telefono numeris, el. paštas adresas, kalbų mokėjimas, šeimyninė padėtis (neprivalomai), patirtis ir kvalifikacija, ir kita informacija. Jeigu duomenų subjektas pats pateikia daugiau papildomos informacijos, įskaitant ir specialiųjų kategorijų, Bendrovė supranta tai kaip aiškiai išreikštą asmens sutikimą tvarkyti jo pateiktus duomenis.
Tvarkomi klientų, siekiančių sudaryti sutartis dėl asmens priežiūros paslaugų asmens duomenys – vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. paštas, kiti ryšio duomenys, gimimo data, ūgis, svoris, medicininės diagnozės, bendravimo, orientavimosi, judėjimo sutrikimai, reikalingas priežiūros lygis, maitinimosi ir šalinimo sistemos, miego sutrikimai, taikomos terapijos, poreikis namų ruošos darbams (apsipirkimui, valgio gaminimui, skalbimui, lyginimui, valymui, palydėjimui pas gydytoją ir kt.), poreikis prižiūrėti naminius gyvūnus, laisvalaikio leidimo būdas, hobiai, medikamentų vartojimo ypatumai, užkrečiamos ligos ar infekcijos, būdas ir charakteris, kiti duomenys, reikalingi sutarties ir (ar) teisės aktuose nustatytų pareigų tinkamam vykdymui. Taip pat tvarkomi  klientų įgaliotų asmenų ryšio duomenys.
 Jeigu duomenų subjektas pats pateikia daugiau papildomos informacijos, įskaitant ir specialiųjų kategorijų, Bendrovė supranta tai kaip aiškiai išreikštą asmens sutikimą tvarkyti jo pateiktus duomenis.
Duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto arba Bendrovė darbuotojų/klientų ieško visuomenės informavimo priemonėse, socialiniuose tinkluose, įvairiose viešai pasiekiamose duomenų bazėse, renka rekomendacijas rinkoje, informaciją apie duomenų subjektą Bendrovei gali perduoti kitos įdarbinimo/tarpininkavimo paslaugas teikiančios agentūros.
Svetainės lankymo statistikos analizei renkami šie duomenys: IP adresas, svetainės naršymo istorija ir data.
 
Asmens duomenų saugojimo terminas
Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai. Įprastai duomenys tvarkomi 10 metų nuo jų tvarkymo pradžios.
Asmens duomenys, kurie tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu, tvarkomi 5 metus nuo sutikimo gavimo. Suėjus sutikimo terminui ar jei duomenų subjektas atšaukia sutikimą dėl duomenų tvarkymo, saugomas tik duomenų subjekto sutikimo davimo faktas bei duomenų subjekto asmens duomenys tokia apimtimi, kiek tai yra susiję su suteikta paslauga (jos teikimo įrodymu ir pan.), 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.

Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams
Bendrovė tvarkomų duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, tačiau įstatymuose tiesiogiai numatytais atvejais Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.  Bet kokie Jūsų mums suteikti duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims, teikiančioms paslaugas Bendrovei, ir atitinkančioms įstatymų keliamus reikalavimus dėl duomenų apsaugos, o šios trečiosios šalys tuos duomenis gali tvarkyti.

Duomenų tvarkytojai
Asmens duomenys tvarkomi Bendrovėje įgaliotų asmenų.
Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Bendrovei buhalterinės apskaitos, svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito, kompetencijų vertinimo, teisines paslaugas.
Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, siekia užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Duomenų subjektų teisės
Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:
a) teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
b) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
c) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
d) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
e) teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;
f) teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
g) teisę reikalauti, kad tvarkomi asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma;
j) teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą (toliau Prašymas) dėl jo teisių įgyvendinimo. Bendrovė, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos pateikia atsakymą. Bendrovė atsisakiusi vykdyti duomenų subjekto  reikalavimą, aiškiai nurodys tokio atsisakymo pagrindą.
Prašymą pateikti galite šiais būdais: telefonu: +370 655 11433, el. paštu info@baltic-care.lt, atvykti į biurą iš anksto susitarus susitikimo laiką adresu Svajonės g. 17, Klaipėda.

Duomenų saugumo užtikrinimas
Bendrovė įgyvendina tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi asmens duomenys ir kita duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia.
Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie darbuotojai ir paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

Slapukai
Siekiant pagerinti lankymąsi, naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas.
Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu http://AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Kitos nuostatos
Jei naudojatės mūsų interneto svetainėje teikiamomis mūsų paslaugomis arba pateikiate mums bet kokius savo duomenis, tuo pačiu išreiškiate savo sutikimą tuos duomenis panaudoti šioje politikoje nustatyta tvarka. Jei nepageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų panaudoti nurodytu būdu, prašome mums jų neteikti.
Privatumo politika nėra laikoma Bendrovės ir duomenų subjekto susitarimu dėl jo asmens duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika Bendrovė informuoja duomenų subjektą apie jo asmens duomenų tvarkymo principus Bendrovėje, todėl Bendrovė gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.

Anfrage für Pflegedienste

Wenn Sie an Pflegediensten in Litauen interessiert sind, füllen Sie bitte das Anfrageformular aus.


We really do - we care!

DATENSCHUTZRICHTLINIE


Baltijos optimalūs sprendimai, VšĮ
Firmenkode: 304286000
USt-IdNr: LT100010287410

Telefon +370 615 33788
Email info@baltic-care.lt


Baltija LT, VšĮ
Firmenkode: 304896651
USt-IdNr: LT100011917812

Telefon +370 602 27212
Email info@baltic-care.lt

Anschrift des Sitzes:
Mainų g. 31, 94101 Klaipėda

Treffen Sie uns auf Social: